Wydrukuj tę stronę

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PLAN  PRACY  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

GIMNAZJUM W SKOROGOSZCZY

rok szkolny  2015/2016

 

Cel główny

Zadania

Formy realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Prace organizacyjno – techniczne

Planowanie, statystyka

i sprawozdawczość

 • Opracowanie rocznego planu biblioteki
 • Prowadzenie edziennika biblioteki
 • Prowadzenie statystyki dziennej, półrocznej i rocznej
 • Uzgodnienie wartości księgozbioru z ewidencją księgowości (Rozliczenie finansowe zbiorów biblioteki za 2015r.)
 • Opracowanie śródrocznego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki

 

Bibliotekarz

 

 

IX 2015r.

Cały rok

 

 

I 2016r.

 

 

I i VI 2016r.

Organizacja udostępniania zbiorów, gromadzenie, opracowanie, selekcja, konserwacja

 • Prenumerata czasopism.
 • Ewidencja darmowych podręczników dla klas I. Opracowanie regulaminu wypożyczeń podręczników.
 • W miarę możliwości finansowych zakup brakujących lektur, nowości z literatury pięknej i popularnonaukowej oraz ich ewidencja
 • Klasyfikowanie i katalogowanie nabytków
 • Gromadzenie książek z różnych źródeł
 • Wybór i zakup książek na nagrody dla uczniów

 

 

Bibliotekarz

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Prace administracyjne

 • Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, ewidencji przychodów i ubytków
 • Aktualizacja wykazu uczniów i kartoteki czytelników,   założenie kartoteki dla uczniów kl. I                                          
 • Dbanie o estetykę biblioteki (porządkowanie książek i czasopism, korzystanie z katalogu książek, dbanie o wystrój pomieszczenia)
 • Zebranie wśród nauczycieli zapotrzebowania na dyplomy i nagrody książkowe dla uczniów za konkursy i osiągnięcia w nauce, zaprojektowanie i wykonanie dyplomów,przygotowanie nagród
 • Zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym; odbiór książek i sprawdzenie ich stanu

Bibliotekarz

 

Cały rok

 

IX

 

 

 

Cały rok

 

 

 

VI

Doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie

 • Udział w posiedzeniach samokształceniowych Rady Pedagogicznej
 • Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w prasie fachowej
 • Udział w konferencjach szkoleniowych, kursach, warsztatach
 • Zapoznawanie się z nowościami metodycznymi i wydawniczymi
 • Opracowanie materiałów do lekcji bibliotecznych

 

 

 

 

Bibliotekarz

 

 

 

 

Cały rok

Praca pedagogiczna

Działalność informacyjna, poradnictwo w wyborach czytelniczych

 • Zapoznanie z regulaminem biblioteki uczniów kl. I
 • Udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne
 • Stwarzanie warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł
 • Udzielanie pomocy przy wyborach czytelniczych
 • Diagnozowanie potrzeb, zainteresowań i możliwości użytkowników biblioteki poprzez obserwację, wywiad i ankiety
 • Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, tekstowych i rzeczowych
 • Reklama biblioteki:

       - wykaz i wystawki nowości

       - promowanie dostępnych czasopism i książek

 • Zachęcanie do udziału w życiu kulturalnym - informowanie o imprezach, wydarzeniach kulturalnych

Bibliotekarz 

Cały rok

Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień

i wyzwalanie twórczych postaw

 • Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień uczniów
 • Organizacja konkursów czytelniczych, literackich, fotograficznych i plastycznych dla klas I-III
 • Pomoc w wyszukiwaniu i kompletowaniu materiałów potrzebnych do konkursów i olimpiad
 • Umieszczenie imiennego wykazu najlepszych czytelników w I semestrze oraz całym roku szkolnym na stronie internetowej szkoły
 • Przygotowanie nagród i dyplomów dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w czytelnictwie
 • Zaangażowanie uczniów w proces tworzenia strony www
 • Zaangażowanie uczniów w działalność szkolnego Klubu Czytelnika

Bibliotekarz

Uczniowie 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

I i VI

 

 

VI

Cały rok

 

XII i III

 

Cały rok

Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji

 • Udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę gminną i powiatową.
 • Gazetki tematyczne i okolicznościowe

Bibliotekarz

Cały rok

 

Umożliwienie

uczniom korzystania

z nowoczesnych

technologii

informacyjnych

 • Korzystanie z multimedialnych programów podczas lekcji bibliotecznych i indywidualnych zajęć z uczniami
 • Udostępnianie przydatnych stron internetowych
 • Prowadzenie katalogu płyt CD, DVD z uroczystości, imprez oraz wydarzeń szkolnych

Bibliotekarz

Cały rok

Prowadzenie działań

w zakresie edukacji

czytelniczej

i medialnej.

 • Gromadzenie materiałów z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej
 • Lekcje biblioteczne na zastępstwach za nieobecnych nauczycieli (wprowadzanie elementów biblioterapii)
 • Wdrażanie do pracy z książką i innymi rodzajami dokumentów

Bibliotekarz

Cały rok

Współpraca z Radą

Pedagogiczną

 • Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie organizacji pracy
 • Informowanie nauczycieli o nowościach bibliotecznych
 • Sporządzanie wykazów i reklamowanie nowości wydawniczych dla nauczycieli; gromadzenie materiałów pomocnych w uzyskaniu stopnia awansu zawodowego
 • Współpraca przy uzupełnianiu księgozbioru biblioteki (ustalanie listy lektur, konsultacje dotyczące zakupu książek, wideoteki, publikacji metodycznych), w tym uzupełnianie zasobów biblioteki własnymi pracami uczniów wykonanymi w ramach projektów edukacyjnych
 • Współpraca ze świetlicą szkolną
 • Współpraca z nauczycielami w zakresie wdrażania edukacji czytelniczej i medialnej
 • Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej ucznia
 • Współpraca z nauczycielami w ramach realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
 • Współudział w organizowaniu uroczystości i apeli szkolnych - wyszukiwanie i udostępnianie niezbędnych materiałów
 • Projektowanie i wykonywanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań, ulotek, wizytówek
 • Aktualizacja strony internetowej szkoły

Bibliotekarz

 

Nauczyciele

 

Wychowawcy

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 Współpraca ze środowiskiem

pozaszkolnym, rodzicami

 • Współpraca z rodzicami, informowanie o czytelnictwie dzieci i popularyzowanie literatury pedagogicznej
 • Zorganizowanie kiermaszu taniej książki przy współpracy z księgarnią w Tuliszkowie
 • Współpraca z Publiczną Biblioteką Gminną  w Skorogoszczy

- udział w konkursach,

- zorganizowanie spotkania autorskiego w szkole  oraz spotkań promujących literaturę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

 

Bibliotekarz

 

 

 

 

             Cały rok